Ελληνική Καινοτομική ΕΟ Βιομηχανικής Κάνναβης

Επανεκκίνηση της Καλλιέργειας
Βιομηχανικής Κάνναβης με
Καινοτομικές Προσεγγίσεις

ΤΟ ΕΡΓΟ

Το έργο επιδιώκει την επιστημονικά σχεδιασμένη και τεκμηριωμένη καλλιέργεια διαφορετικών ποικιλιών βιομηχανικής κάνναβης με τη συνδρομή έμπειρων καλλιεργητών του εξωτερικού και επιστημονικών φορέων για τον προσδιορισμό καινοτόμων λύσεων για τους αγρότες (όσον αφορά την επιλογή ενδεδειγμένων ποικιλιών ανά περιοχή και ανά χρήση).

Στα πλαίσια του έργου θα καταρτιστεί Οδηγός Βέλτιστων Πρακτικών καλλιέργειας κάνναβης καθώς επίσης θα προσδιοριστούν οι δυνητικές αγορές διάθεσης.

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

Η Επιχειρησιακή Ομάδα (ΕΟ) προτείνει τις καταλληλότερες ποικιλίες, από τις εγκεκριμένες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μέσω του ΑΣΟ επιλέγονται αγροί στην Βοιωτία για τη διεξαγωγή πειραματικών καλλιεργειών.

01

Η προμήθεια σπόρων και η αδειοδότηση των καλλιεργειών σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Κατά τη διάρκεια της καλλιέργειας λαμβάνονται αγροκομικές παρατηρήσεις και η καλλιέργεια συγκομίζεται είτε για την παραγωγή ταξιανθιών είτε για σπόρο.

02

Μετά το πέρας των δύο καλλιεργητικών περιόδων, τα δεδομένα συσχετίζονται με τις αποδόσεις και τις εισροές. Ο χρόνος συγκομιδής και η εκμηχάνιση της καλλιέργειας επικεντρώνονται στη βελτιστοποίηση της παραγωγικής αλυσίδας.

03

Παράλληλα εγκαθίστανται πειραματικοί αγροί με τις επιλεγμένες ποικιλίες στο αγρόκτημα του ΙΓΒΠΦ-ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ, όπου η καλλιέργεια και οι παρατηρήσεις στοχεύουν στην ολιστική αξιοποίηση του φυτού με την παραγωγή βιομάζας, ίνας και σπόρου.

04

Οι συμβαλλόμενες εταιρείες (CloudPharm, CannaInnov, TTMI) συνεισφέρουν ανάλογα με την ειδικότητά τους, όχι μόνο στο σχεδιασμό και τη μελέτη αξιοποίησης των τελικών προϊόντων αλλά συγχρόνως στη καινοτομία και τη συσσώρευση προστιθέμενης αξίας.

ΕΝΑΥΣΜΑ

Έλλειψη εγχώριας τεχνογνωσίας και καλλιεργητικής εμπειρίας στην βιομηχανική κάνναβη.

Διαφορετικές ποικιλίες παράγουν διαφορετικά προϊόντα / παραπροϊόντα τα οποία καθιστούν κάθε ποικιλία βέλτιστη για συγκεκριμένη(ες) εφαρμογή(ες).

Εφαρμογή της επιστημονικής γνώσης καθώς και διαδικασιών υψηλής τεχνολογικής στάθμης στις αγροτικές εκμεταλλεύσεις και ειδικά στη βιομηχανική κάνναβη η καλλιέργεια της οποίας βρίσκεται σε εμβρυικό στάδιο.

Προσδιορισμός των αγορών διάθεσης ανάλογα με την απαιτούμενη επεξεργασία του για την περαιτέρω μεταποίησή του, ώστε να μεγιστοποιηθεί η αξία του στην εγχώρια και διεθνή αγορά.

ΣΤΟΧΟΙ

Το έργο στοχεύει στην επιστημονικά σχεδιασμένη και τεκμηριωμένη επανεκκίνηση της καλλιέργειας ποικιλιών βιομηχανικής κάνναβης.

1.
Το έργο αξιοποιεί την υφιστάμενη γνώση του ερευνητικού προσωπικού του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ, που διαθέτει πολυετή εμπειρία στην αξιολόγηση και βελτίωση γενετικού υλικού, καθώς επίσης την τεχνογνωσία και τις υφιστάμενες καλές πρακτικές του εξωτερικού, με σκοπό τον καθορισμό λύσεων για τους αγρότες, περιλαμβανομένων της επιλογής κατάλληλων ποικιλιών ανά περιοχή και της βελτιστοποίησης των διαδικασιών συγκομιδής και διάθεσης του προϊόντος, προσαρμοσμένων στις απαιτήσεις της αγοράς.

2.
Το έργο, θα οδηγήσει στη δημιουργία ενός Οδηγού Βέλτιστων Πρακτικών για την καλλιέργεια, συμβάλλοντας στην προώθηση της καλλιέργειας ως εναλλακτικής με οικολογικά οφέλη, ενώ αναμένεται να βελτιώσει την οικονομική απόδοση και τη βιωσιμότητα των γεωργικών εκμεταλλεύσεων.

01.

ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΓΡΟΤΩΝ:
Προώθηση βέλτιστων πρακτικών καλλιέργειας μέσω ενημερωτικού υλικού, ημερίδων και έκδοση οδηγού καλλιέργειας. Κατάρτιση αγροτών για την εμπορία της κάνναβης.

02.

ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ:
Ενέργειες για ανάδειξη νέων προϊόντων στις αγορές εσωτερικού και εξωτερικού. Δημιουργία ενδιαφέροντος στην εγχώρια και ξένη βιομηχανία μεταποίησης.

03.

ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΟΣ ΣΤΟΧΟΣ:
Πιστοποίηση παραγωγής και εφαρμογής σύγχρονου τεχνολογικά  συστήματος ιχνηλασιμότητας. Εκπαίδευση γεωργών βάσει βέλτιστων πρακτικών.

04.

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ:
Ανάδειξη καλλιέργειας βιομηχανική κάνναβης ως εναλλακτικής καλλιέργειας με σταθερότερα μεσο-μακροπρόθεσμα έσοδα για τους αγρότες.

Επανεκκίνηση καλλιέργειας βιομηχανικής κάνναβης με θέσπιση κανόνων ορθής γεωργικής πρακτικής. Αξιοποίηση σύγχρονων καινοτόμων προϊόντων για ενδεδειγμένες ανά ποικιλία χρήσεις και καινοτομική προσέγγιση στη διερεύνηση νέων χρήσεων και εφαρμογών με τη βιομηχανία.

ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΟΜΑΔΑ - ΦΟΡΕΙΣ

Το έργο στοχεύει στην επιστημονικά σχεδιασμένη και τεκμηριωμένη επανεκκίνηση της καλλιέργειας ποικιλιών βιομηχανικής κάνναβης.